,

داوران:

بلا تار      بخش مسابقه سينماي بين الملل

ديميتري ايپيدس     مسابقه سينماي بين الملل

رخشان بني اعتماد  مسابقه سينماي بين الملل

راك دمرس            مسابقه سينماي بين الملل

مجتبي راعي           مسابقه سينماي ايران

جاناتان رزنبام         مسابقه سينماي بين الملل

محمدعلي طالبي      مسابقه سينماي بين الملل

جواد طوسي           مسابقه سينماي ايران

فرامرز قريبيان        مسابقه سينماي ايران

رسول ملاقلي پور     مسابقه سينماي ايران

تورج منصوري         مسابقه سينماي ايران

سيدضياء هاشمي     مسابقه سينماي ايران

محمدرضا هنرمند     مسابقه سينماي ايران

اميكو وادا              مسابقه سينماي بين الملل

دبير:

سيف اله داد           معاونت امور سينمايي

 

مقررات جشنواره :

 

    سينماي ايران

 

    هدف جشنواره در اين بخش، عرضه و معرفي فيلم هاي ارزشمند يك سال فعاليت فيلمسازي و تشويق هنرمندان برگزيده سينماي ايران است.

برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

 

    الف: مسابقه سينماي ايران

    كليه فيلم هاي بلند سينماي ايران مي توانند تقاضاي شركت در اين بخش را بنمايند به شرط آن كه تا بهمن 1379 در تهران و يا در دوره هاي گذشته جشنواره به نماشي درنيامده باشند.

    يك هيأت انتخاب كه اعضايش توسط مدير جشنواره تعيين مي شود، پس از بازبيني كليه فيلم هاي شركت كننده، حداقل بيست فيلم را براي اين بخش انتخاب خواهد كرد.

    يك هيأت داوري شامل حداقل پنج نفر كه رئيس و اعضاي آن از بين هنرمندان و صاحبنظران توسط مدير جشنواره برگزيده خواهند شد فيلم هاي بخش مسابقه را قضاوت كرده و جوايز زير را اهدا مي نمايد:

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم

     سيمرغ بلورين، جايزه ويژه هيأت داوران

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمبرداري

    سيمرغ بلورين، براي بهترين موسيقي متن

    سيمرغ بلورين، براي بهترين تدوين

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگران نقش اول و دوم

    سيمرغ بلورين، براي بهترين صدابرداري يا صداگذاري (يا هر دو)

    سيمرغ بلورين، براي بهترين جلوه هاي ويژه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين چهره پردازي (گريم)

    سيمرغ بلورين، براي بهترين صحنه آرائي

    هيأت داوران علاوه بر جوايز فوق مي توانند حداكثر 4 گواهي افتخار به مواردي كه در فهرست جوايز پيش بيني نشده، اهدا نمايند. شخصيت هايي كه در تهيه يا توزيع فيلم هاي مسابقه سهمي داشته باشند نمي توانند در هيأت داوري شركت كنند.

    نامزدهاي دريافت جايزه در هر رشته توسط هيأت داوران حداكثر تا 48 ساعت قبل از مراسم پاياني اعلام خواهند شد.

    هيچ جايزه اي در مسابقه نمي تواند بطور هم ارزش بين دو يا چند اثر تقسيم شود.

    نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي هيأت داوران شركت كند.

    

    ب: خارج از مسابقه

    فيلم هاي اين بخش كه هم ارز فيلم هاي بخش مسابقه هستند. شامل آثاري مي شوند كه:

    1ـ به لحاظ رعايت مقررات ـ از جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در هيأت داوري ـ امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشند.

    2ـ به جهت تكميل تعداد فيلم هاي مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه يابند.

    3ـ سازنده فيلم خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

    به كليه فيلم هايي كه به بخش مسابقه و يا خارج از مسابقه راه مي يابند گواهي شركت اهدا خواهد شد.

    

    ج: مرور آثار

    در اين دوره جشنواره به منظور ستايش از كوشش هاي ارزشمند هنرمندان برگزيده در بخش هايي تحت عناوين: آئينه هاي روبرو، براي تمام فصول و دورتر از قاب آثار برگزيده يك كارگردان، يك بازيگر و يك تدوينگر مرور خواهد شد.

    

    سينماي بين المللي

    هدف از برپايي اين بخش، نمايش آثاري است كه امكان ارزيابي بهتر و بيشتر وضعيت و موقعيت سينماي ايران را در مقايسه با ساير كشورها فراهم آورد.

    برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

    

    الف: مسابقه بين المللي

    فيلم هاي اين بخش با هدف شناخت و ارزيابي آنگونه توانايي ها و ظرفيت هاي انسان كه موقعيت يگانه او را بين ساير مخلوقات مشخص مي سازد، برگزار مي شود.

    جشنواره فيلم هايي را براي اين بخش مي پذيرد كه:

    ـ يكم: سال توليدشان پيش از 1998 نباشد.

    ـ دوم: در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشند.

    ـ سوم: پيش از فوريه 2001 در تهران نمايش داده نشده باشند.

    ـ چهارم: به زبان انگليسي يا فرانسه و يا داراي زيرنويس به يكي از دو زبان ياد شده باشند.

    هر كشور مي تواند حداكثر دو فيلم بلند و كشور ايران حداكثر سه فيلم بلند را در بخش مسابقه شركت دهد.

    فيلم هاي شركت كننده را يك هيأت انتخاب كه اعضايش را مدير جشنواره تعيين مي نمايد ملاحظه و گزينش مي نمايند.

    يك هيأت داوري بين المللي شامل حداقل پنج نفر كه اعضاي آن از بين هنرمندان و صاحبنظران برگزيده خواهند شد، فيلم هاي مسابقه را قضاوت كرده و جوايز زير را اهدا مي نمايند:

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم بلند

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگردان

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر

    سيمرغ بلورين، ويژه هيأت داوران

    هيأت داوران علاوه برجوايز فوق، مي توانند دو گواهي افتخار به مواردي كه در فهرست جوايز پيش بيني نشده، اهد نمايند.

    هيچ جايزه اي در مسابقه نمي تواند بطور هم ارزش بين دو يا چند اثر تقسيم شود.

    نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي هيأت داوران شركت كند.

    

    ب: خارج از مسابقه

    فيلم هاي اين بخش كه هم ارز فيلم هاي بخش مسابقه هستند شامل آثاري مي شوند كه:

    1ـ به لحاظ مغايرت سال تهيه شان با مقررات يا تكميل تعداد فيلم هاي مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه يابند.

    2ـ به لحاظ رعايت مقررات، از جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در هيأت داوري ـ امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشند.

    3ـ سازنده فيلم خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

    به كليه فيلم هايي كه به بخش مسابقه يا خارج مسابقه راه مي يابند گواهي شركت اهدا خواهد شد.

    

    ج: جشنواره جشنواره ها

    فيلم هاي اين بخش از ميان فيلم هاي برگزيده اي كه در جشنواره هاي مختلف جهاني به نمايش درآمده اند، انتخاب خواهند شد.

    

    د: نمايش هاي ويژه

    براي اين بخش سه گروه فيلم پيش بيني شده است:

    فيلم هايي كه به مناسبت رويدادهاي خاصي در سينما، برگزيده مي شوند.

    فيلم هاي كوتاه و بلند، اعم از داستاني و يا مستند كه به شناخت سينماي يك منطقه و يا سرزمين و روند تحولات فرهنگي و فني بپردازد.

    فيلم هاي باارزشي كه توليدشان پيش از 1998 بوده و يا توليدات جديدي كه در جشنواره اي شركت نداشته اند و به مسابقه نيز راه نيافته اند.

    

    ه: مرورها

    برنامه هاي بزرگداشت اين دوره جشنواره در بخش هايي تحت عناوين آئينه هاي روبرو، براي تمام فصول و دورتر از قاب، فعاليت هاي ارزشمند يك كارگردان، يك بازيگر و يك تدوينگر را مرور خواهد كرد.

    هر استوديو، سازمان، نهاد و شخص مي تواند هر تعدا فيلم بلند كه مايل باشد به جشنواره ارائه نمايد. فيلم ها مي توانند سياه و سفيد يا رنگي، 16 يا35 ميليمتري باشند.

    نهادها، سازمانهاي دولتي و تهيه كنندگان بخش خصوصي كه مايلند فيلم هايشان را در قسمت هاي مختلف جشنواره شركت دهند بايد نكات زير را رعايت نمايند:

    الف: برگ هاي درخواست شركت در جشنواره را تكميل نموده و همراه عكس، پوستر، بروشور و غيره حداكثر تا 20 آذرماه 1379 به دفتر جشنواره تحويل نمايند.

    ب: نسخ اوليه فيلم ها بايد حداكثر تا پنجم دي ماه 1379 به دفتر جشنواره تحويل گردد.

    تصميم درباره برنامه هاي جشنواره و همچنين تعيين تاريخ و ساعت نمايش فيلم ها با جشنواره خواهد بود.

    پس از تحويل كپي فيلم ها به دفتر جشنواره، امكان خارج كردن آنها از برنامه وجود ندارد.

    اخذ تصميم نهايي درباره هر نكته اي كه در مقررات حاضر پيش بيني نشده و يا ابهامات ناشي از مفاد آن، با مدير جشنواره است.

    تقاضاي شركت در جشنواره به منزله قبول كامل مقررات بالاست.

    نهادها و ارگان هايي كه در ارتباط با فعاليت هاي سينمايي و فرهنگي تمايل دارند تا جوايزي را به فيلم هاي شركت داده شده در بخش مسابقه اهدا نمايند. بايد موضوع را كتباً حداقل 45 روز پيش از آغاز جشنواره، با ارائه آئين نامه و نوع جايزه اي كه قصد دارند. به فيلم ها يا هنرمندان اهدا نمايند به اطلاع «مديريت جشنواره ها و مجامع سينمايي» رسانده و كسب موافقت نمايند.

 

يادداشت دبير جشنواره :

مي پرسند: سينماي ايران به كجا مي رود؟

مي گويم: به آنجا كه ايران مي رود. به آنجا كه ايران مي برد.

رشته اي برگردنم افكنده دوست     مي برد هر جا كه خاطرخواه اوست

شايد كسي يهوداوار رشته از گردن برگيرد؛ اما گردن سينما در برابر عشق به بهروزي و فرهيختگي مردم، باريكتر از مو، يكسره به اختيار و بي اختيار ايران است.

 

سيف الله داد

 معاون امور سينمايي و سمعي و بصري

مدير جشنواره

اهداف :

 

هدف جشنواره در اين بخش، عرضه و معرفي فيلم هاي ارزشمند يك سال فعاليت فيلمسازي و تشويق هنرمندان برگزيده سينماي ايران است.

 

 

موضوعات جشنواره :

 

مسابقه ي بين المللي

مسابقه ي سينماي ايران

جشنواره جشنواره ها

نمايش هاي ويژه

سينماي انگلستان، برش هاي كوتاه

ويليام شكسپير، زندگي در نمايش

آينه هاي روبرو: روبرتو روسليني

آينه هاي روبرو: كن لوچ

آينه هاي روبرو: رخشان بني اعتماد

براي تمام فصول: رابرت دنيرو

براي تمام فصول: داريوش ارجمند

دورتر از قاب: جري گرينبرگ

دورتر از قاب: حسن حسندوست

سينماي ايتاليا، دور و نزديك

عبور از پنج قاره

سينماي آينده

 

ليست فيلمهايي که در جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره نوزدهم (۱۳۷۹) شرکت داشته اند.

 

فيلم       کارگردان

نيمه پنهان (1380) تهمينه ميلاني

آب و آتش (1379) فريدون جيراني

آبي (1379)          حميد لبخنده

آخر بازي (1379)   همايون اسعديان

از كنار هم مي گذريم (1379)             ايرج كريمي

باران (1379)         مجيد مجيدي

بهشت از آن تو (1379)         عليرضا داوودنژاد

پارتي (1379)        سامان مقدم

تركش هاي صلح (1379)       علي شاه حاتمي

تو آزادي (1379)    محمدعلي طالبي

دختري بنام تندر (1379)      حميدرضا آشتياني پور

دلبران (1379)       ابوالفضل جليلي

رنگ شب (1379)   محمدعلي سجادي

زير پوست شهر (1379)         رخشان بني اعتماد

زير نور ماه (1379) رضا ميركريمي

سفره ايراني (1379)             كيانوش عياري

سگ كشي (1379) بهرام بيضايي

قطعه ناتمام (1379)             مازيار ميري

مارال (1379)        مهدي صباغ زاده

مريم مقدس (1379)            شهريار بحراني

مسافر ري (1379) داوود ميرباقري

موج مرده (1379)   ابراهيم حاتمي كيا

هزاران زن مثل من (1379)    رضا كريمي

هفت پرده (1379)   فرزاد مؤتمن

ياد و يادگار (1379)             مصطفي رزاق كريمي

فرهاد ورهرام

اعتراض (1378)      مسعود كيميايي

بچه هاي نفت (1378)           ابراهيم فروزش

جمعه (1378)        حسن يكتاپناه

دختران خورشيد (1378)       مريم شهريار

ميكس (1378)       داريوش مهرجويي

بانوي ارديبهشت (1376)       رخشان بني اعتماد

تولد يك پروانه (1376)          مجتبي راعي

جهان پهلوان تختي (1376)    بهروز افخمي

رنگ خدا (1376)    مجيد مجيدي

بچه هاي آسمان (1375)       مجيد مجيدي

پدر (1374)          مجيد مجيدي

آدم برفي (1373)    داوود ميرباقري

پري (1373)         داريوش مهرجويي

روسري آبي (1373)             رخشان بني اعتماد

زمين آسماني (1373)           محمدعلي نجفي

خاكستر سبز (1372)           ابراهيم حاتمي كيا

بندر مه آلود (1371)            امير قويدل

تيك تاك (1371)   محمدعلي طالبي

چكمه (1371)       محمدعلي طالبي

سارا (1371)         داريوش مهرجويي

نرگس (1370)       رخشان بني اعتماد

پرده آخر (1369)    واروژ كريم مسيحي

سفر جادويي (1369)            ابوالحسن داوودي

پول خارجي (1368)            رخشان بني اعتماد

مادر (1368)         علي حاتمي

هامون (1368)       داريوش مهرجويي

زرد قناري (1367) رخشان بني اعتماد

كشتي آنجليكا (1367)          محمد بزرگ نيا

خارج از محدوده (1366)       رخشان بني اعتماد

اجاره نشين ها (1365)         داريوش مهرجويي

ناخداخورشيد (1365)           ناصر تقوايي

 

کشورهاي شرکت کننده در جشنواره

 بين المللي فيلم فجر ـ دوره نوزدهم (۱۳۷۹)

آرژانتين   آلمان      آمريكا     اسپانيا     انگلستان

ايتاليا      ايران       برزيل      بلژيك     پرتغال

تركيه      چين       دانمارك   روسيه     زلاندنو

ژاپن       سوئد      سوئيس   فرانسه     فنلاند

كانادا      كره جنوبي           لهستان    مراكش    مصر

هلند       هندوستان            يوگسلاوي            يونان  

 

بخشهای جشنواره  بين المللي فيلم فجر ـ دوره نوزدهم (۱۳۷۹)

 

تعداد کل بخش ها : ۸

بخش آينه هاي روبرو: رخشان بني اعتماد ۷ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  زير پوست شهر (۱۳۷۹)         رخشان بني اعتماد

  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)       رخشان بني اعتماد

  روسري آبي (۱۳۷۳)             رخشان بني اعتماد

  نرگس (۱۳۷۰)       رخشان بني اعتماد

  پول خارجي (۱۳۶۸)            رخشان بني اعتماد

  زرد قناري (۱۳۶۷)              رخشان بني اعتماد

  خارج از محدوده (۱۳۶۶)       رخشان بني اعتماد

بخش براي تمام فصول داريوش ارجمند ۷ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  مسافر ري (۱۳۷۹)              داوود ميرباقري

  اعتراض (۱۳۷۸)      مسعود كيميايي

  آدم برفي (۱۳۷۳)   داوود ميرباقري

  زمين آسماني (۱۳۷۳)           محمدعلي نجفي

  پرده آخر (۱۳۶۹)   واروژ كريم مسيحي

  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)          محمد بزرگ نيا

  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)           ناصر تقوايي

بخش جشنواره جشنواره ها ۲ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  جمعه (۱۳۷۸)        حسن يكتاپناه

  دختران خورشيد (۱۳۷۸)       مريم شهريار

بخش خارج از مسابقه سينماي ايران ۲ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  دلبران (۱۳۷۹)       ابوالفضل جليلي

  ياد و يادگار (۱۳۷۹)             مصطفي رزاق كريمي

  فرهاد ورهرام

بخش دورتر از قاب: حسن حسندوست ۱۷ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  باران (۱۳۷۹)         مجيد مجيدي

  تو آزادي (۱۳۷۹)   محمدعلي طالبي

  ميكس (۱۳۷۸)       داريوش مهرجويي

  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)          مجتبي راعي

  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)   بهروز افخمي

  رنگ خدا (۱۳۷۶)   مجيد مجيدي

  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)       مجيد مجيدي

  پدر (۱۳۷۴)          مجيد مجيدي

  پري (۱۳۷۳)         داريوش مهرجويي

  بندر مه آلود (۱۳۷۱)            امير قويدل

  تيك تاك (۱۳۷۱)               محمدعلي طالبي

  چكمه (۱۳۷۱)       محمدعلي طالبي

  سارا (۱۳۷۱)         داريوش مهرجويي

  سفر جادويي (۱۳۶۹)            ابوالحسن داوودي

  مادر (۱۳۶۸)         علي حاتمي

  هامون (۱۳۶۸)       داريوش مهرجويي

  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)         داريوش مهرجويي

بخش عبور از پنج قاره ۲ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  جمعه (۱۳۷۸)        حسن يكتاپناه

  خاكستر سبز (۱۳۷۲)           ابراهيم حاتمي كيا

بخش مسابقه بين الملل ۳ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  باران (۱۳۷۹)         مجيد مجيدي

  سگ كشي (۱۳۷۹)              بهرام بيضايي

  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)             مازيار ميري

بخش مسابقه سينماي ايران ۲۳ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  نيمه پنهان (۱۳۸۰)              تهمينه ميلاني

  آب و آتش (۱۳۷۹)              فريدون جيراني

  آبي (۱۳۷۹)          حميد لبخنده

  آخر بازي (۱۳۷۹)               همايون اسعديان

  از كنار هم مي گذريم (۱۳۷۹)             ايرج كريمي

  باران (۱۳۷۹)         مجيد مجيدي

  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)         عليرضا داوودنژاد

  پارتي (۱۳۷۹)        سامان مقدم

  تركش هاي صلح (۱۳۷۹)       علي شاه حاتمي

  تو آزادي (۱۳۷۹)   محمدعلي طالبي

  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)      حميدرضا آشتياني پور

  رنگ شب (۱۳۷۹)               محمدعلي سجادي

  زير نور ماه (۱۳۷۹)              رضا ميركريمي

  سفره ايراني (۱۳۷۹)             كيانوش عياري

  سگ كشي (۱۳۷۹)              بهرام بيضايي

  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)             مازيار ميري

  مارال (۱۳۷۹)        مهدي صباغ زاده

  مريم مقدس (۱۳۷۹)            شهريار بحراني

  مسافر ري (۱۳۷۹)              داوود ميرباقري

  موج مرده (۱۳۷۹)               ابراهيم حاتمي كيا

  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)   رضا كريمي

  هفت پرده (۱۳۷۹)               فرزاد مؤتمن

  بچه هاي نفت (۱۳۷۸)           ابراهيم فروزش

 

موضوعات جوايز   بين المللي فيلم فجر ـ دوره نوزدهم (۱۳۷۹)

 

۱ - بهترين تدوين

             

             برنده :

           

              پارتي (1379)      ...           محمدرضا موييني

             

              نامزد :

           

              آخر بازي (1379)             ...           بهرام دهقان

           

              باران (1379)       ...           حسن حسندوست

 

۲ - بهترين چهره پردازي

             

             برنده :

           

              مسافر ري (1379)            ...           عبداله اسكندري

             

              نامزد :

           

              باران (1379)       ...           سيدمحسن موسوي

           

              زير نور ماه (1379)            ...           سعيد ملكان

           

              سگ كشي (1379)            ...           فرهنگ معيري

           

              مريم مقدس (1379)          ...           جلال الدين معيريان

 

۳ - بهترين صحنه آرايي

             

             برنده :

           

              سگ كشي (1379)            ...           ايرج رامين فر

 

۴ - بهترين صدابرداري

             

             برنده :

           

              باران (1379)       ...           يداله نجفي

             

              نامزد :

           

              نيمه پنهان (1380)            ...           پرويز آبنار

           

              آخر بازي (1379)             ...           حسن زاهدي

           

              پارتي (1379)      ...           اسحاق خانزادي

           

              سگ كشي (1379)            ...           جهانگير ميرشكاري

 

۵ - بهترين صداگذاري

             

             برنده :

           

              باران (1379)       ...           محمدرضا دلپاك

             

              نامزد :

           

              آخر بازي (1379)             ...           سيدمحمود موسوي نژاد

           

              بهشت از آن تو (1379)       ...           فردين صاحب الزماني

           

              پارتي (1379)      ...           اسحاق خانزادي

           

              هفت پرده (1379)             ...           مسعود بهنام

 

۶ - بهترين طراحي صحنه

             

             برنده :

           

              سگ كشي (1379)            ...           ايرج رامين فر

           

              مريم مقدس (1379)          ...           عبدالحميد قديريان

             

              نامزد :

           

              آخر بازي (1379)             ...           نگار استخر

           

              باران (1379)       ...           غلامرضا كزازي

           

              مسافر ري (1379)            ...           محسن شاه ابراهيمي

           

              مسافر ري (1379)            ...           اميرحسين اثباتي

 

۷ - بهترين فيلم

             

             برنده :

           

              باران (1379)       ...           مجيد مجيدي

           

              باران (1379)       ...           فؤاد نحاس

           

              زير نور ماه (1379)            ...           منوچهر محمدي

             

              نامزد :

              آخر بازي (1379)             ...             نمادين

           

              بهشت از آن تو (1379)       ...           علي واجدسميعي

           

              سگ كشي (1379)            ...           بهرام بيضايي

 

۸ - بهترين فيلمبرداري

             

             برنده :

           

              زير نور ماه (1379)            ...           حميد خضوعي ابيانه

           

              سگ كشي (1379)            ...           اصغر رفيعي جم

             

              نامزد :

           

              آخر بازي (1379)             ...           بهرام بدخشاني

           

              باران (1379)       ...           محمد داوودي

           

              تركش هاي صلح (1379)     ...           رسول احدي

           

              مريم مقدس (1379)          ...           حسن پويا

 

۹ - بهترين فيلمنامه

             

             برنده :

           

              سگ كشي (1379)            ...           بهرام بيضايي

           

              قطعه ناتمام (1379)           ...           كامبوزيا پرتوي

             

              نامزد :

           

              باران (1379)       ...           مجيد مجيدي

 

۱۰ - بهترين كارگرداني

             

             برنده :

           

              آخر بازي (1379)             ...           همايون اسعديان

           

              باران (1379)       ...           مجيد مجيدي

           

              قطعه ناتمام (1379)           ...           مازيار ميري

             

              نامزد :

           

              بهشت از آن تو (1379)       ...           عليرضا داوودنژاد

           

              زير نور ماه (1379)            ...           رضا ميركريمي

           

              سگ كشي (1379)            ...           بهرام بيضايي

 

۱۱ - بهترين موسيقي متن

             

             برنده :

           

              باران (1379)       ...           احمد پژمان

             

              نامزد :

           

              آخر بازي (1379)             ...           فرهاد اسعديان

           

              از كنار هم مي گذريم (1379)           ...           پيمان يزدانيان

           

              بهشت از آن تو (1379)       ...           بهمن سپهري شكيب

           

              زير نور ماه (1379)            ...           محمدرضا عليقلي

 

۱۲ - فيلم

             

              شركت كننده :

           

              آب و آتش (1379)

           

              آبي (1379)

           

              باران (1379)

           

              تو آزادي (1379)

           

              دختري بنام تندر (1379)

           

              دلبران (1379)

           

              رنگ شب (1379)

           

              زير پوست شهر (1379)

           

              سفره ايراني (1379)

           

              قطعه ناتمام (1379)

           

              مسافر ري (1379)

           

              موج مرده (1379)

           

              ياد و يادگار (1379)

           

              اعتراض (1378)

           

              بچه هاي نفت (1378)

           

              جمعه (1378)

           

              دختران خورشيد (1378)

           

              ميكس (1378)

           

              بانوي ارديبهشت (1376)

           

              تولد يك پروانه (1376)

           

              جهان پهلوان تختي (1376)

           

              رنگ خدا (1376)

           

              بچه هاي آسمان (1375)

           

              پدر (1374)

           

              آدم برفي (1373)

           

              پري (1373)

           

              روسري آبي (1373)

           

              زمين آسماني (1373)

           

              خاكستر سبز (1372)

           

              بندر مه آلود (1371)

           

              تيك تاك (1371)

           

              چكمه (1371)

           

              سارا (1371)

           

              نرگس (1370)

           

              پرده آخر (1369)

           

              سفر جادويي (1369)

           

              پول خارجي (1368)

           

              مادر (1368)

           

              هامون (1368)

           

              زرد قناري (1367)

           

              كشتي آنجليكا (1367)

           

              خارج از محدوده (1366)

           

              اجاره نشين ها (1365)

           

              ناخداخورشيد (1365)

 

۱۳ - فيلم برگزيده تماشاگران

             

             برنده :

           

              سگ كشي (1379)            ...           بهرام بيضايي

 

۱۴ - نقش اول زن

             

             برنده :

           

              سگ كشي (1379)            ...           مژده شمسايي

           

              مارال (1379)      ...           ثريا قاسمي

             

              نامزد :

           

              آخر بازي (1379)             ...           پوپك مرادعلي گلدره

           

              از كنار هم مي گذريم (1379)           ...           فريبا كامران

           

              باران (1379)       ...           زهرا بهرامي

           

              سگ كشي (1379)            ...           مژده شمسايي

 

۱۵ - نقش اول مرد

             

             برنده :

           

              باران (1379)       ...           حسين عابديني

           

              مريم مقدس (1379)          ...           پرويز پورحسيني

             

              نامزد :

           

              آخر بازي (1379)             ...           حامد بهداد

           

              پارتي (1379)      ...           علي مصفا

           

          

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

اخبار مرتبط