,

داوران:

گلاب آدينه            بخش مسابقه سينماي ايران

امير اسفندياري       بخش مسابقه سينماي بين المذاهب

محمد بزرگ نيا       بخش مسابقه سينماي ايران

كامبوزيا پرتوي        بخش مسابقه سينماي ايران

رولند جافه             بخش مسابقه سينماي بين الملل ـ كارگردان

حميد جبلي           بخش مسابقه فيلم هاي اول

محمدرضا جعفري جلوه          بخش مسابقه سينماي ايران

كريستف زانوسي      بخش مسابقه سينماي بين الملل ـ كارگردان

تاد سولاندز            بخش مسابقه سينماي بين الملل ـ كارگردان

رسول صدرعاملي      بخش مسابقه سينماي ايران

كيانوش عياري        بخش مسابقه فيلم هاي اول

مهرداد فخيمي        بخش مسابقه سينماي ايران

مهرداد فريد           بخش مسابقه سينماي ايران

بهمن قبادي           بخش مسابقه فيلم هاي اول

سدومير كولار         بخش مسابقه سينماي بين الملل

داريوش مهرجويي     بخش مسابقه سينماي بين الملل

دبير:

محمدمهدي عسگرپور          

 

 

مقررات جشنواره :

 

    سينماي ايران

 

    هدف جشنواره در اين بخش، عرضه و معرفي فيلم هاي ارزشمند يك سال فعاليت فيلمسازي و تشويق هنرمندان برگزيده سينماي ايران است.

برنامه هاي اين بخش شالم قسمت هاي زير است:

 

    الف: مسابقه سينمايي بلند و داستاني كوتاه

 

    فيلم هاي سينمايي كه تا بهمن 1381 در تهران و همچنين در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشند، مي توانند، در اين بخش شركت داشته باشند.

    فيلم هاي داستاني كوتاه متقاضي شركت در مسابقه نيز لازم است تا آثارشان از سه دقيقه كمتر و از پانزده دقيقه بيشتر نباشد و به علاوه سال توليدشان نيز بعد از 1380 باشد.

 

    يك گروه انتخاب كه اعضايش توسط دبير جشنواره تعيين مي شود، پس از بازبيني همه فيلم هاي شركت كننده، حداقل بيست فيلم بلند و بيست فيلم كوتاه را براي اين بخش انتخاب خواهد كرد.

    يك گروه داوري شامل حداقل پنج نفر كه رئيس و اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران توسط دبير جشنواره برگزيده خواهند شد فيلم هاي بخش مسابقه را داوري كرده، جوايز زير را اهدا مي نمايند:

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم

    سيمرغ بلورين، جايزه ويژه گروه داوران

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر زن

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر مرد

    سيمرغ بلورين، دو جايزه، براي بهترين دستاوردهاي فني و هنري

    سيمرغ بلورين، براي بهترين از بين آثار هنر و تجربه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم كوتاه داستاني

    شخصيت هايي كه در تهيه يا توزيع فيلم هاي مسابقه سهمي داشته باشند نمي توانند در گروه داوري شركت كنند.

    نامزدهاي دريافت جايزه در هر رشته توسط گروه داوران حداكثر تا 48 ساعت قبل از مراسم پايان اعلام خواهند شد.

    هيچ جايزه اي در مسابقه نمي تواند بطور هم ارزش ميان دو يا چند اثر تقسيم شود.

    نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي گروه داوران شركت كند.

    

    ب: چشم واقعيت (مسابقه براي آثار مستند)

 

    كليه فيلمهاي مستند بلند و كوتاه كه توليدشان بعد از 1380 باشد مي توانند در اين بخش مسابقه شركت نمايند. يك هيأت داوري مستقل، كه توسط دبير جشنواره برگزيده خواهد شد فيلم هاي برگزيده هيأت انتخاب را داوري و دو جايزه:

 

    يك سيمرغ بلورين

    يك گواهي افتخار

 

را به برگزيدگان اين رشته اهدا خواهند كرد.

 

 

    ج: خارج از مسابقه

 

    فيلم هاي اين بخش كه هم ارز فيلم هاي بخش مسابقه هستند شامل آثاري مي شوند كه به لحاظ رعايت مقررات، به جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در گروه داوري امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشند و يا سازنده فيلم، خود راساً خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

 

    د: فيلم هاي ميهمان

 

    فيلم هاي اين بخش، از بين آثار ارزشمندي كه به جهت تكميل تعداد فيلم هاي بخش مسابقه موفق نشده اند، به جشنواره راه يابند، در اين بخش به نمايش درمي آيند. به همه فيلم هايي كه به بخش هاي مسابقه، خارج از مسابقه، و ميهمان راه يافته اند گواهي شركت اهدا خواهد شد.

 

    ه: فيلم اول برتر

 

    يك هيأت داوري مستقل به انتخاب دبير جشنواره از بين آثار نخست فيلمسازان كليه بخش ها اعم از مسابقه فيلم هاي بلند، مسابقه

فيلم هاي كوتاه داستاني، مسابقه آثار مستند و فيلم هاي بخش ميهمان را جداگانه داوري و به برترين آنها «سيمرغ بلورين» اهدا مي نمايد.

 

    و: محبوب ترين فيلم جشنواره

 

    جشنواره، چون دوره هاي گذشته، از طريق مراجعه به آراي تماشاگران از بين فيلم هاي بخش مسابقه، به محبوب ترين فيلم ايراني در بخش مسابقه جايزه سيمرغ بلورين اهدا خواهد كرد.

 

    ز: مرور آثار

 

    در اين دوره جشنواره به منظور ستايش از كوشش هاي ارزشمند هنرمندان برگزيده شامل دو بازيگر، يك كارگردان و يك فيلمبردار طي مراسم ويژه اي تجليل به عمل آمده و آثار نمونه شان به نمايش درخواهد آمد.

 

    سينماي بين المللي

 

    هدف از برپايي اين بخش، نمايش آثاري است كه امكان ارزيابي بهتر و بيشتر وضعيت و موقعيت سينماي ايران را در مقايسه با ساير كشورها فراهم آورد.

برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

 

    الف: مسابقه بين المللي

 

    فيلم هاي اين بخش با هدف شناخت و ارزيابي آن گونه توانايي ها و ظرفيت هاي انسان كه موقعيت يگانه او را بين ساير مخلوقات مشخص مي سازد، برگزار مي شود.

 

    جشنواره فيلم هايي را براي اين بخش مي پذيرد كه:

    يكم: سال توليدشان بعد از 2000 باشد.

    دوم: در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشند.

    سوم: پيش از فوريه 2003 در تهران نمايش داده نشده باشند.

    چهارم: به زبان انگليسي يا فرانسه و يا داراي زيرنويس به يكي از دو زبان ياد شده باشند.

    هر كشور مي تواند حداكثر دو فيلم بلند، سه فيلم كوتاه و كشور ايران حداكثر سه فيلم بلند و چهار فيلم كوتاه را در بخش مسابقه شركت دهد.

    فيلم هاي شركت كننده را يك گروه انتخاب كه اعضايش را دبير جشنواره تعيين مي نمايد ملاحظه و گزينش مي نمايند.

    يك گروه داوري بين المللي شامل حداقل پنج نفر كه اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران برگزيده خواهند شد، فيلم هاي مسابقه را داوري كرده و جوايز زير را اهدا مي نمايند:

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم بلند

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگردان

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر

    سيمرغ بلورين، براي بهترين دستاورد هنري يا تكنيكي

    سيمرغ بلورين، ويژه گروه داوران

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم كوتاه داستاني

    هيچ جايزه اي در مسابقه نمي تواند بطور هم ارزش ميان دو يا چند اثر تقسيم شود.

    نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي گروه داوران شركت كند.  

    

    ب: خارج از مسابقه

 

فيلم هاي اين بخش كه هم ارز فيلم هاي بخش مسابقه هستند شامل آثار مي شوند كه:

1ـ به لحاظ مغايرت سال تهيه شان با مقررات يا تكميل تعداد فيلم هاي مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه يابند.

2ـ به لحاظ رعايت مقررات ـ از جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در هيأت داوري ـ امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشند.

3ـ سازنده فيلم خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

 

    به همه فيلم هايي كه به بخش مسابقه يا خارج از مسابقه راه مي يابند گواهي شركت اهدا خواهد شد.

    

    ج: جشنواره جشنواره ها

 

    فيلم هاي اين بخش از ميان فيلم هاي برگزيده اي كه در جشنواره هاي مختلف جهاني به نمايش درآمده اند، انتخاب خواهند شد.

 

    د: نمايش هاي ويژه

 

براي اين بخش سه گروه فيلم پيش بيني شده است:

 

    فيلم هايي كه به مناسبت رويدادهاي خاصي در سينما برگزيده مي شوند.

    فيلم هاي كوتاه و بلند، اعم از داستاني و يا مستند كه به شناخت سينماي يك منطقه و يا سرزمين و روند تحولات فرهنگي و فني بپردازد.

    فيلم هاي باارزشي كه توليدشان پيش از 2000 بوده و توليدات جديدي كه در جشنواره اي شركت نداشته اند و به مسابقه نيز راه نيافته اند.

    

    ه: محبوب ترين فيلم جشنواره

 

    جشنواره، چون دوره هاي گذشته از طريق مراجعه به آراي تماشاگران فيلم هاي بخش مسابقه، به محبوب ترين فيلم خارجي جايزه سيمرغ بلورين اهدا خواهد كرد.

 

    و: مرور آثار

 

    برنامه هاي بزرگداشت اين دوره جشنواره به ستايش از كوشش هاي ارزشمند هنرمندان برگزيده شامل دو فيلمساز و آثار سينمايي در كشور در شرق و غرب خواهد بود.

 

    مقررات عمومي

    هر استوديو، سازمان، نهاد و شخص مي تواند هر تعداد فيلم بلند فيلم كوتاه كه مايلباشد به جشنواره ارائه نمايد. فيلم ها مي توانند سياه و سفيد يا رنگي، 16 يا 35 ميليمتري باشند.

    نهادها، سازمان هاي دولتي و تهيه كنندگان بخش خصوصي كه مانند فيلم هايشان را در قسمت هاي مختلف جشنواره شركت دهند بايد نكات زير را رعايت نمايند:

    الف: برگ هاي درخواست شركت در جشنواره را تكميل نموده و همراه عكس، پوستر، بروشور و غيره حداكثر تا 20 آذرماه 1381 به دفتر جشنواره تحويل نمايند.

    ب: نسخ اوليه فيلم ها بايد حداكثر تا يازدهم دي ماه 1381 به دفتر جشنواره تحويل گردد.

    تصميم درباره برنامه هاي جشنواره و همچنين تعيين تاريخ ساعت نمايش فيلم ها با جشنواره خواهد بود.

    پس از تحويل كپي فيلم ها به دفتر جشنواره، امكان خارج كردن آنها از برنامه وجود ندارد.

    اخذ تصميم نهايي درباره هر نكته اي كه در مقررات حاضر پيش بيني نشده و يا ابهامات ناشي از مفاد آن با دبير جشنواره است.

    درخواست شركت در جشنواره به منزله قبول كامل مقررات بالاست.

 

يادداشت دبير جشنواره :

 

    در آستانه ي ورود به دهه ي سوم برگزاري اين رويداد مهم، لزوم ايجاد تغييرات و يافتن قالبي بهتر براي جشنواره اي كه قرار بوده تا حد قابل قبولي پاسخگوي نيازهاي امروز سينماي ايران باشد و در عين زمينه ي مناسبي براي ارتباطات جديد فرامرزي ايجاد كند بيش از هر چيز رخ مي نمود. هر چند نيازهاي امروز سينماي ايران بسيار گسترده و فراوان است، ليكن جشنواره ي فجر نشان داده كه در بسياري از اوقات مي تواند دريچه ي خوبي براي نگاه به افق هاي دورتر سينما باشد. از اين مجال استفاده كرده و به تمامي سينماگران كشورمان كه با سختي هاي فراوان كارهاي بزرگ و به يادماندني انجام مي دهند خسته نباشيد مي گويم.

 

محمدمهدي عسگرپور

 

بيانيه هيأت داوران :

 

بيانيه هيأت داوران بخش مسابقه ي سينماي ايران:

    سپاس خداي را كه هرچه مي آفريند زيباست، خواه آدمي اين زيبايي ها را دريابد و خواه چشمانش را نشويد و جور ديگر نبيند. از همين جاست كه سينما به ياري چشم ها مي آيد تا ارتباطي ميان ذهن آدمي و اين زيبايي ها برقرار كند. با چنين رويكردهاي هيأت داوران با ديدن 22 فيلم بلند و 20 فيلم كوتاه داستاني در بخش مسابقه ي سينماي ايران خود را موظف مي داند به نكاتي اشاره كند.

    جامعه ي ما مشكلات اجتماعي مختلفي دارد. اين را همه مي دانيم. حتي در نگاهي وسيع تر، جامعه ي جهاني را سياهي هاي بسياري فرا گرفته است. اما مگر نمي توان با چشم سينما سياهي ها را شاعرانه و زيبا ديد؟ معتقد به نگاه سطحي به دنيا، با پايان خوش هاي غفلت ساز، نيستيم. چشم بستن بر واقعيت هاي تلخ، تنها پاك كردن صورت مسأله است. پس در جستجوي بارقه هاي اميد در نگاه شخصيت هاي قصه هاي تلخ، هستيم. برق اميدي كه مي تواند بشريت امروز را در مواجهه با تلخي هاي روزگار، سرپا نگاه دارد. در شرايطي كه جهان دچار بحران معناست، گشودن حتي يك روزنه ي اميد، بس دشوار است. اما آيا سينما در زايش معناي زندگي، ابتر شده است؟

    خوش آمد گوي ديدگاه هاي تازه و جوان به عرصه ي سينما هستيم، اما نگرانيم كه آنان صرفاً نگاه ديگران را مبناي نگاه خود قرار دهند. بضاعت سينماي ايران در به كارگيري فرهنگ ملي و نيروي انساني خلاق و ماهر، فراتر از اينهاست. باشد كه مسئوليت هاي خويش را چه در جايگاه مديران فرهنگي و چه در شأن هنرمندان، بهتر از پيش دريابيم. گمان مي كنيم بخش قابل اعتنايي از فيلم هاي توليد شده به دلايل مختلف، مجال رقابت را در جشنواره نيافتند. بديهي است كه اگر اين آثار در ميداني ديگر ارايه شوند. افكار عمومي با كيفيت متفاوت از سينماي ايران مواجه خواهد شد.

    بسياري از فيلم هاي حاضر در جشنواره در برخي از زمينه هاي فني و هنري همچون فيلمبرداري و بازيگري (خاصه در نقش هاي مكمل) چند گام جلوتر از گذشته است. حال آن كه در برخي زمينه هاي ديگر، همچون فيلم نامه نويسي، نياز به توجه بيشتر احساس مي شود.

    ورود صنعت ديجيتال به سينماي ايران گرچه نويدبخش كاهش دخالت دولت، ابزارسالاري، حاكميت سرمايه و افزايش خلاقيت فيلم سازان است اما نگراني هايي را همچون كاهش كيفيت فني تصوير، ساده انگاري در توليد و سوء تفاهم در معادلات صنعت سينما ايجاد كرده است. انقلاب ديجيتال وقتي ما را در دوره ي تمدني جديد وارد مي كند، كه هم زمان فرهنگ متناسب با آن را ايجاد كرده باشيم. به نظر ما دولت بايد اين همه شور و اشتياق فيلم سازان، خصوصاً جوانان به اين صنعت را به فال نيك گيرد و با تأمين صنايع پشتيبان، سينماي ايران را در اين دوره ي تحولي ياري دهد تا آرزوي توليد انبوه فيلم هاي حرفه اي محقق شود و ما از شتاب فزاينده اي كه سينماي جهان به اين سو دارد، عقب نمانيم.

    راهي كه در پيش داريم دشوارتر از گذشته است. عرصه ي اصلي رقابت، گستره ي فرهنگ هاست. همه ي ما خلاقان و سياست گذاران مي بايست به درك دقيقي از اين موقعيت رسيده، آگاهانه و با نشاط عمل كنيم.

 

بيانيه هيأت داوران بخش سينماي مستند:

    از اينكه پس از بيست دوره برگزاري جشنواره ي فيلم فجر، اين نخستين دوره است كه سينماي مستند در اين جشنواره رسميت مي يابد، نشانه ي درك يك قدرت فرهنگي است و نشانه ي هوشمندي برگزاركنندگان جشنواره، تبريك مي گوييم به برگزاركنندگان جشنواره فيلم فجر، و به جامعه ي شريف مستندسازان.

    قرار بوده است كه اين دوره، برآيندي از دو سال توليدات سينماي مستند باشد؛ لكن به دلايل متنوع همه ي فيلم ها و آثار ويدئويي، به جشنواره نرسيد؛ از اين رو نتايج اين برگزاري، برآيند كل توليدات دو سال نيست، و بسياري از آثار شاخص در دسترس جشنواره نبوده اند و جاي آنها در مجموعه ي جشنواره خالي بوده است.

    در اينجا، هيأت داوران نسبت به همه ي فيلمسازان سينماي مستند، خاصه توليدكنندگان دو سال اخير، اداي احترام مي كند، و دست تك تك آنان را مي فشرد، و آرزو مي كند كه راه سخت فيلمسازي مستند، به همت آنان از براي ملتي كه اراده معطوف به فرهنگ و بالندگي دارد، هموار شود. و اگر مي توانستيم براي همه ي شركت كنندگان در جشنواره، جوايز مساوي پيشنهاد مي كرديم، و اماجايزه هاي اهدايي نيز در حكم نمايندگي اين سازندگان است از سوي همه ي فيلمسازان با شهامت مستند.

    هيأت داوران مجموعه ي 21 اثر مستند برگزيده ي هيأت انتخاب را ديده است. نخست آنكه جاي بسي خوشوقتي است كه فيلمسازان سينماي رسمي كشور و با سابقه ي چند دهه فيلمسازي داستاني به سينماي مستند روي آورده اند، از جمله آقايان رسول ملاقلي پور، واروژ كريم مسيحي، و خانم ياسمين ملك نصر، كه توجه اين بزرگواران به سينماي مستند ايران قدر مي دهد، و سرمشقي است از براي نسل امروز، و جايگاه آنان محفوظ و پرارج است.

 

بيانيه هيأت داوران فيلم هاي اول:

    هيأت داوران مسابقه ي فيلم هاي اول پيشنهاد مي كند كه در دوره ي بعدي جشنواره، فيلم هاي كوتاه اول، اعم از داستاني و مستند، در كنار فيلم هاي سينمايي اول مورد قضاوت قرار نگيرند، زيرا دشوار بتوان فيلم اول سينمايي يك فيلمساز را كه به احتمال فراوان متكي به تجربيات متنوع و متعدد در عرصه ي فيلم كوتاه يا برنامه ها و مجموعه هاي تلويزيوني است، با تجربه ي واقعاً اول تصويري يك فيلمساز جوان مقايسه كرد.

 

اهداف :

 

هدف جشنواره در اين بخش، عرضه و معرفي فيلم هاي ارزشمند يك سال فعاليت فيلمسازي و تشويق هنرمندان برگزيده سينماي ايران است.

 

موضوعات جشنواره :

 

    مسابقه بين المللي

    مسابقه سينماي ايران

    فيلم هاي ميهمان

    مسابقه فيلم هاي اول

    مسابقه فيلم هاي كوتاه سينماي بين الملل

    مسابقه فيلم هاي كوتاه سينماي ايران

    مسابقه فيلم هاي مستند چشم واقعيت

    جشنواره جشنواره ها

    نمايش هاي ويژه

    افغانستان از نگاه سينماگران ايران

    چارلي چاپلين: ماندگارترين چهره در سينماي كمدي

    ياسوجيرو اوزو: صد سالگي

    آكي كوريسماكي: مردي با گذشته

    بزرگداشت داريوش مهرجويي

    ريشارد ندو: معمار خاطره ها

    ژان پرن: بازيگر، تهيه كننده و گاركردان

    همراه باد با منوچهر طياب

    بزرگداشت مهرداد فخيمي

    بزرگداشت حميده خيرآبادي

    بزرگداشت سعيد پورصميمي

    10 فيلمساز بزرگ قرن

    زنگ سينما: فيلم هاي كودكان و نوجوانان

 

توضيحات :

 

    فيلم هاي متقاضي حضور در بخش مسابقه سينماي ايران

    آبادان ( ماني حقيقي )

    آدمك ها ( علي قوي تن )

    آواز در باران ( يدالله صمدي )

    آواي جبرئيل ( سيروس رنجبر )

    انتظار ( محمد نوري زاد )

    اين زن حرف نمي زند ( احمد اميني )

    بوتيك ( حميد نعمت الله )

    بر باد رفته ( صدرا عبداللهي )

    بيست و يك اينچ ( ابوذر صفاريان )

    پروانه ها بدرقه مي كنند ( ابراهيم معيري )

    پرنده اي از قفس پريد ( شهرام اسدي )

    پسران مهتاب ( مهدي ودادي )

    تك درختها ( سعيد ابراهيمي فر )

    توكيو، بدون توقف ( سعيد عالم زاده )

    جايي ديگر ( مهدي كرم پور )

    چتري براي كارگردان ( پرويز شيخ طادي )

    حضرت يوسف ( بهروز يغمائيان، شهرام خوارزمي )

    دوران سركشي ( كمال تبريزي )

    دو فرشته ( محمد حقيقيت )

    رقص با رويا ( محمود كلاري )

    روياي جواني ( نادر مقدس )

    زمزمه بودا ( حسين قاسمي جامي )

    زنداني 707 ( حبيب الله بهمني )

    زير آواز باران ( رضا كريمي )

    ساحت ( حسين فهيمي )

    سر نيستي ( اميد بهكار )

    سفر مردان خاكستري ( اميرشهاب  رضويان )

    سفري چنين دراز ( سپيده فارسي )

    شمع خاموش ( همايون شهنواز )

    فانوس سياه ( مهدي معدنيان )

    فراري ( رضا جعفري )

    قابهاي خالي ( سيدعليرضا حسيني موسوي )

    قطعه زمستاني ( فرهاد مهرانفر )

    كودك شاعر ( اميرقاسم راضي )

    گاوخوني ( بهروز افخمي )

    مردي از آسمان ( جواد ارشاد )

    مزرعه پدري ( رسول ملاقلي پور )

    ملاقات با طوطي ( عليرضا داوودنژاد )

    وقت چيدن گردوها ( ايرج امامي )

    يك روز معمولي ( حسن فتحي )

    يك روز، يك زندگي، يك مرد ( جمشبد عندليبي )

 

 

 

 

    

 

اهداي جايزه ي بين المذاهب به فيلم هاي بخش بين الملل

 

    جايزه اي به نام «جايزه ي بين المذاهب» به بخش مسابقه ي بين الملل جشنواره ي فجر امسال اضافه مي شود. به گزارش خبرنگار ما، جايزه اي به نام جايزه ي كليساها در كنار بخش هاي مختلف جشنواره هاي بين الملل به فيلم هايي كه داراي پيام هاي ديني باشند، تعلق مي گيرد. اين جايزه به خاطر مسلمان بودن مردم ايران، با نام جايزه ي «بين المذاهب» از امسال در جشنواره ي فيلم فجر اهدا

مي شود.

    به گفته ي امير اسفندياري، مدير امور بين الملل بنياد سينمايي فارابي هيأت رسمي اين جايزه، سال گذشته در جشنواره ي فجر حضور داشتند و از نزديك با اين جشنواره آشنا شدند. او سپس افزود:«پس از صحبت هايي كه سال گذشته با اين هيأت داشتيم، قرار شد از امسال جايزه ي بين المذاهب به بخش هاي مختلف جشنواره اضافه شود.»

    داوران اين جايزه هنوز تعيين نشده اند. اسفندياري در اين مورد گفت:«حساسيت هايي كه در ارتباط با اين جايزه وجود دارد ما را بر آن داشت تا قانون ها و شرايط اين جايزه را به دقت مطالعه كنيم، براي همين انتخاب داورها با تأخير انجام مي شود.»

    به گفته ي وي، تا به حال يكي از داوران خارجي مشخص نشده اند و به زودي نام ديگر داورها نيز اعلام خواهد شد. او در ادامه ي صحبت هايش ضمن اشاره به تركيب هيأت داوران گفت:«داوران اين جايزه نبايد لزوماً سينماگر باشند اما همگي اهل فرهنگ هستند. و با نگاهي ديني فيلم ها را تماشا مي كنند.»

    اين جايزه بيشتر جنبه ي معنوي دارد و تاكنون بسياري از كارگردان هاي شاخص سينماي جهان و ايران اين جايزه را برده اند. تا به حال مجيد مجيدي، محسن مخملباف، عباس كيارستمي، رخشان بني اعتماد و رضا ميركريمي جايزه ي كليساها را در جشنواره هاي خارجي از آن خود كرده اند. در بخش مسابقه ي سينماي ايران نيز هر ساله جايزه اي به نام بهترين فيلم ديني اهدا مي شود كه «خانه اي روي آب» برنده ي اين جايزه در سال گذشته بود.

 

    اولين جايزه ي بين المذاهب

 

    در اين لحظه پاكدل هيأت داوران اولين جايزه ي بين المذاهب را به روي صحنه فراخواند. كمال للعارفين از مالزي، پيتر مالون از استراليا و امير اسفندياري از ايران به ترتيب از پلكان پايين آمدند. مالون خطاب به حاضرين برندگان را اعلام كرد. ديپلم افتخار براي كمال تبريزي سازنده ي «فرش باد» و سيمرغ بلورين براي رضا ميركريمي كارگردان «اينجا چراغي روشن است». اما هيچ كدام از اين دو در سالن حضور ندارند و جوايز را پسران شان دريافت كردند.

 

    جايزه ي بين المذاهب

 

    اولين جايزه ي بين المذاهب (Inter Faiths) در مراسم اختتاميه ي جشنواره ي بين المللي فيلم فجر اهدا مي شود. اعضاي هيأت داوران اين جايزه عبارتند از: پينر مالونه از استراليا، كمال معارفين از مالزي و امير اسفندياري از ايران.

    به گزارش خبرنگار ما، سال 1928 گروهي از كاتوليك ها، سازمان بين المللي اي با عنوان سينما و كاتوليك را تأسيس كردند كه فعاليت آنها در خصوص سينما و جنبه هاي مختلف آنها در خصوص سينما و جنبه هاي مختلف آن از جمله نمايش فيلم نقد و بررسي و توليدات خاص بود. نقطه ي آغاز اين سازمان سال 1946 در جشنواره ي وينز و پس از آن جشنواره ي فيلم كن در 1948 بود. معيار اصلي اين گروه كيفيت فيلمسازي و دارماتيزه كردن ارزش هاي والاي انساني است. اين ارزش ها صرفاً ارزش هاي والاي انساني است. اين ارزش ها صرفاً ارزش هاي مذهبي نيستند. بلكه جنبه هاي انساني و فرهنگي اثر مهم است. همچنين فيلم ها نبايد به مخاطب داخلي محدود شوند. بلكه بايد از مضمون و جاذبه اي جهاني برخوردار باشند.

    فيلم هاي ايراني كه پيش از اين در جشنواره هاي بين المللي اين جايزه را نصيب خود كرده اند عباتند از:«بچه هاي آسمان»، «رنگ خدا»، «سفر قندهار»، «دايره»، «رأي مخفي»، «باران»، «تخته سياه»، «دليران» و «زير نور ماه».

 

 

 

    جوايز جنبي امسال نيز حضور دارند

 

    حضور جايزه هاي جنبي در جشنواره ي فيلم فجر يكي از نقاط مثبت اين جشنواره به حساب مي آيد. جايزه هاي جنبي از طرف سازمان هاي مختلف و براي ترويج برخي از اهداف خود اهدا مي شوند. ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر امسال نيز

جايزه اي به برگزيده ي خود اهدا مي كند.

اين ستاد در توضيح جايزه ي خود آورده است:

    پرداختن آثار به فضايل اخلاقي و انساني، وجود انگاره هاي ديني و مذهبي، شخصيت هاي كوشا و تلاشگر (به نوعي مصلح و آمر به معروف) در عرصه هاي فردي و اجتماعي، اهتمام آثار در بهبود وضعيت فرهنگي جامعه و مقابله با تهاجم فكري و فرهنگي غرب، ايجاد روحيه و مثبت انديشي در فرد فرد اعضاء جامعه، ترويج صفات نيك و شايسته اخلاقي و نفي رذايل و فجايع انساني.

سازمان توانير نيز در توضيح جايزه اي كه امسال اهدا مي كند آورده است:

حضور سازمان توانير در بخش جنبي بيست و يكمين جشنواره ي فيلم فجر در واقع بهره مندي از ظرفيت هاي سينما براي انتقال مفاهيم و پيامدهاي موردنظر صنعت برق در زمينه ي صرفه جويي در انرژي برق و تجليل و تشويق هنرمندان و فيلم سازاني است كه در آثار خود به نوعي حامل اين پيام بوده اند. در اين دوره از جشنواره، اعضاي هيأت داوران سازمان توانير را «بهناز سرشارزاده»، «عباس خالدنژاد» و «مهرداد غروي» تشكيل مي دهند.

 

    نشريات سينمايي و جشنواره

 

    امسال نيز چون سال هاي گذشته نشريات سينمايي با ويژه نامه هاي خود به استقبال جشنواره ي فيلم فجر رفتند. چهارشنبه ي

هفته ي گذشته، هفته نامه ي «سينما» با شماره اي هشتاد صفحه اي زودتر از باقي نشريات سينمايي روي دكه رفته. در اين ويژه نامه، گفت و گوها، گزارش و مقالات متعددي درباره ي فيلم هاي جشنواره اي به چشم مي خورد. اما روز دوشنبه دوازدهم بهمن ماه سه

مجله ي «فيلم»، «فيلم نگار» و «صنعت سينما» منتشر شد.

    اين شماره ي «فيلم» به علاقمندان سينما فرصت مطالعه ي جدي درباره ي آثاري را كه در جشنواره عرضه مي شوند مي دهد. «فيلم نگار» با رويكرد تخصصي به فيلمنامه نويسي فيلم هاي حاضر در جشنواره را مورد بررسي قرار داده است. و «صنعت سينما» از دريچه ي فن آوري سينما به فيلم هاي جشنواره نگاه كرده است.

    روز يكشنبه سيزدهم بهمن نيز نشريه ي «سينماي نو»، پس از گذشت شش ماه از توقف انتشار، با سروشكلي جديد و صفحات تمام رنگي به چاپ رسيد. اين مجله رويكردي عمومي به فيلم هاي جشنواره ي امسال دارد.

    در كنار اين نشريات، روزنامه ي «همشهري» نيز هر روز با چاپ مطالب متنوعي از جشنواره در قالب يك ويژه نامه در جشنواره ي فيلم فجر حضوري فعال دارد. روزنامه ي «جوان» نيز ويژه نامه اي براي جشنواره منتشر كرده است. مجله هاي «فيلم و هنر» و «سينما و تأتر» هم با ويژه نامه هاي سينمايي به استقبال جشنواره آمده اند.

 

    محمدمهدي حيدريان

 

    محمدمهدي حيدريان معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ابتداي صحبت هايش ضمن قدرداني از تلاش هاي محمدحسن پزشك كه از او به عنوان مديري ارزشمند ياد كرد كه سخت ترين بيماري نيز نتوانست او را از تلاش و خدمت بازدارد، نماد سينماي ايران را به «پاسداشت اين همت سترگ» به ايشان اهدا نمود. او در ادامه ضمن تشكر از تمامي دست اندركاران جشنواره، داوران و روزنامه نگاران پيرامون ارزش و اهميت سينما گفت:

«سينما با اهميتي كه از نظر توان و قابليت بيان هنري و نيز قدرت تأثيرگذاري فراگيري كه دارد، اين فرصت را به ما مي دهد تا فرهنگ و تمدن خود را به جهانيان عرضه كنيم. بدون شك در جهان امروز و آتي، ما بايد خودمان باشيم تا ديده شويم و از اين روي، ضروري است كه نظام سينمايي كشور براي رسيدن به جايگاه جهاني خود و تكيه و رجوع خويش را بر خلاقيت هنرمنداني قرار دهند كه با سرچشمه هاي اصيل بينش و منش اعتقادي و فرهنگي اين مرز و بوم، آشنايي و پيوند دارند.»

«از سوي ديگر هنرمندان و سينماگران متعهد ما بايد به فراگيري هرچه بيشتر فنون و مهارت هايي همت كنند كه آثارشان را از نظر كيفيت تكنيكي و قابليت بيان هنري براي مخاطب جهاني قابل درك و پذيرش سازد. در اين صورت است كه سينماي ايران بيش از پيش قابليت اين را پيدا مي كند تا مضامين فرهنگي و ارزشي ايراني اسلامي را با همه ي پشتوانه هاي تاريخي و تمدني خويش در سطح و استانداردهاي جهاني و فراتر از صرفاً جمع محدود شركت كنندگان جشنواره ها، به مخاطبان عمومي عرضه كنند.»

  او همچنين درباره ي سينماي ملي اضافه كرد: «داشتن سينماي ملي افتخاري است بزرگ و البته نادر در دنياي مدعي كنوني.

شاخصه هاي سينماي ملي را مهيا داريم:

    ريشه و سابقه، دست اندركاران آموزش ديده و باتجربه، اساتيدي كه تعليم را استمرار بخشند، دست اندركاراني كه به عنوان كار اصلي و مستمر در بخش سينما حضور داشته باشند، و بالاخره بينندگاني كه بايد آنها را سرمايه هاي اصلي و اصلي ترين شرط حيات و ادامه ي وجود سينماي ملي دانست. و البته نبايد غافل شد كه ويران كردن و از دست دادن بسيار سهل تر از ايجاد و حفظ است.»

    حيدريان در بخش ديگري از سخنان خود پيرامون اهميت ايجاد رنگ آميزي هاي مختلف در سينما اظهار داشت: «بيننده هاي متفاوت براي سليقه هاي متفاوت و نيازهاي گوناگون خود، بايد در سينما پاسخي درخور و مناسب بيابند، تا بيابند و حضوري مستمر در

سالن ها داشته باشند.

    بيننده هاي فهيم و اهل فكر، براي حضور مستمر فيلم هايي متنوع و تأمل برانگيز و سالن هايي در خور شأن خويش مي طلبند. و بدانيم كه بعيد است فرهنگ و هنر كشوري بتواند به معناي واقعي جايگاه جهاني پيدا كند مگر اين كه بتواند از پايگاه مستحكمي در بين مردم و مخاطبان بومي و به اصطلاح داخلي خود برخوردار باشد.»

معاون سينمايي وزارت ارشاد در پايان گفت:

«و نهايتاً اگر سينما هنرهفتم است، كه چنين است، هنرمنداني پويا را در ساير عرصه هاي هنر، كه پشتوانه ها و قوام   دهنده هاي هنرهفتم خواهند بود به ياري مي طلبد، كه شرايط خطير و زمان كوتاه است.»

والسلام عليكم و رحمه الله

 

    زنگ ها به صدا درنمي آيند

 

    نواي موسيقي جشنواره طنين انداز مي شود، دكور چوبي عظيمي از انتهاي صحنه به جلو مي آيد؛ دو راه پله كه بالاي هر كدام سردري نصب شده و پشت آن راه پله ي ديگري وجود دارد كه از آن بالا مي آيند. تنديس بزرگي از سيمرغ جشنواره روي سكويي در بالاي دكور قرار مي گيرد. حسين پاكدل پس از سال ها دوري از اهالي سينما به روي صحنه مي آيد. شعري مي خواند، تبريكي

مي گويد و به آن دسته از مدعويني كه تلفن همراه دارند مي گويد:«مي خواستيم تيزر خاموش كردن تلفن همراه را پخش كنيم اما امروز مي توانيد تلفن هاي خود را روشن كنيد. اينجا هيچ زنگي به صدا درنخواهد آمد.» اشاره ي او به سيستم ضدتلفن همراه تالار وحدت است. پاكدل از مردم مي خواهد تمام كساني كه در شكل گيري جشنواره نقش داشته اند تشويق شوند. سپس فيلمي از روند شكل گيري جشنواره پخش مي شود. صف هاي طولاني، چاپ پوستر، بليت فروشي، داورها، مردم، سينماگرها و همه و همه در اين فيلم حضور دارند.

 

    تقدير از پزشك

 

    گزارش پزشك از روند سينماي ايران در سال گذشته توسط يكي از همكاران وي قرائت مي شود. سپس معاونت جديد سينمايي به روي صحنه مي آيد و پس از بيان سخناني، از ابوالحسن داوودي رئيس خانه ي سينما مي خواهد تا براي اهداي لوح و تقديرنامه به پزشك روي صحنه بيايد. تقدير از پزشك توسط حيدريان با تشويق سينماگران و دوست داران سينما روبرو مي شود. حيدريان به صحبت هايش ادامه مي دهد.

 

    صحنه پايين مي رود، دندو بالا مي آيد

 

    پاكدل پيش از تقدير از ريشارد دندو، مستندساز سوئيسي، از عكاسان مي خواهد پيشاني صحنه را ترك كنند تا صحنه به زير برود. قسمتي از صحنه پايين مي رود اما پيش از بالاآمدن نوبت دندو است كه روي صحنه برود. همه نگران فيلم ساز اروپايي هستيم كه در چاه صحنه فرو نرود. مي ترسيم كه از تكنولوژي چيزي نداند، براي همين مدير بخش بين المللي فارابي به او گوشزد مي كند كه مواظب چاه باشد. و دندو به سلامت از صحنه عبور مي كند. پس از گذشت چند لحظه عسگرپور نيز به دعوت پاكدل به روي صحنه مي رود تا از دندو تقدير شود. دندو از مسئولان جشنواره تشكر مي كند و همراه عسگرپور به پايين صحنه مي روند.

 

    مهرجويي و جوايز بين الملل

 

    براي اهداي جوايز بخش بين الملل تنها دو داور از پنج داور حضور دارند. باقي براي گرفتن و دادن جايزه و حضور در جشنواره ي ديگري ايران را ترك كرده اند. داريوش مهرجويي و تادسولاندز روي صحنه مي آيند. يكي از نكات جالب توجه شباهت اين دو در رفتار و چهره است. مهرجويي فيلم هاي بخش بين الملل را سبب شفگت زدگي هيأت داوران عنوان كرد، چرا كه به گفته ي وي اين فيلم ها «گلچيني» از فيلم هاي خوب سال اخير بوده اند كه به نمايش درآمده اند.

    مهرجويي گفت:«هيأت داوران ما براي رسيدن به نتيجه، به دور از گرفتاري ها، بحث و گفتگوهاي رايج در ديگر هيأت هاي داوري، كار خود را انجام داد.» و افزود:«ما در كوتاهترين مدت زيباترين انتخاب را كرده ايم.»

    حسين پاكدل بيانيه ي هيأت داوران بخش بين الملل را موجزترين، كوتاهترين و زيباترين بيانيه خواند. سفير سوئد كه براي گرفتن جايزه ي اول فيلم بين المللي به روي صحنه آمده بود از طرف كارگردان هاي اين فيلم ها تشكر كرد.

    تقديرنامه اي هم براي مايكل مور مستندساز آمريكايي تدارك ديده شده بود كه پاكدل از مهرجويي خواست تا از سولاندز بخواهد جايزه ي مور را به خود به آمريكا ببرد. سولاندز بعد از دو دقيقه توضيح داد و مهرجويي گفت:«هان» و سالن از خنده منفجر شد. جايزه ي بهترين بازيگري به فيلمي كه توليد مشترك فرانسه وبلژيك بود تعلق گرفت. اين جايزه به سفير فرانسه داده شد. او نيز براي تشكر به زبان فارسي گفت:«من از بلژيك نيستم. سفير فرانسه هستم. ما با هم همسايه ايم. متشكرم.» سخنان وي با تشويق حضار روبرو شد. او دوبار ديگر نيز براي دريافت جايزه بر روي صحنه خوانده شد بهترين دستاورد هنري به فيلم «مجوز عبور» و سيمرغ بلورين بهترين فيلم به «پسر». او بار آخر به زبان فراسي گفت:«اميدوارم از تشريف بنده خسته نيستيتد.» تنها برنده ي ايراني باين بخش اصغر فرهاي بود كه جايزه ي ويژه ي هيأت داوران را دريافت كرد. او هنگام دريافت جايزه ي خود گفت:«خوشحالم كه جايزه ام را از دستان سازنده ي فيلم «گاو» مي گيرم.»

 

    نشانه قوت فرهنگي

 

    محمدرضا اصلاني تنها داور حاضر از هيأت داوران بخش مستند بيست و يكمين جشنواره به روي صحنه آمد. او حضور فيلم هاي مستند در جشنواره ي فجر را نشانه ي قوت فرهنگي دانست و اين اتفاق را به جشنواره و مستندسازان تبريك گفت. اصلاني ضمن تقدير از زنده ياد ابراهيم اصغرزاده سازنده ي «نامه هاي بي جواب»، از ممدحسن پزشك خواست جوايز را به برندگان اهدا كند. چرا كه به گفته ي وي، پزشك سال گشذته به سينماي مستند ارج نهاد.

    ماني ميرصادقي سازنده ي مستند «جان مرجان» كه براي دريافت ديپلم افتخار خود به به روي صحنه آمده بود ضمن تشكر از خداوند گفت:«خودم را مديون همه ي كساني كه باعث ساخته شدن اين فيلم شده اند مي دانم.» پس از او سودابه با باگپ سازنده ي فيلم مستند «كشتي نوح» به عنوان برنده ي اصلي بخش مستند در حالي كه سيمرغ و تقديرنامه اش را بالا گرفته بود با صدايي لرزان گفت:«فيلم «كشتي نوح» يك پروژه ي ملي است و اين جايزه به همه ي شما تعلق دارد.»

 

    سال ديگر اين چنين نباشد

 

    هيأت داوران بخش فيلم هاي اول، بيانيه ي خود را با يك انتقاد آغاز كرد:«بهتر است از سال آينده فيلم هاي كوتاه اول با فيلم هاي بلند داوري نشوند. چرا كه يك فيلمساز را كه متكي به تجربيات فيلم كوتاه، ساخت مجموعه تلويزيوني و ... است نمي توان با اولين

تجربه ي يك فيلمساز  فيلم كوتاه مقايسه كرد. «كيانوش عياري، بهمن قبادي و حميد جبلي داوران اين بخش جوايز را اهدا كردند.»

 

 

 

 

    مسابقه بين الملل

    

    اخبار كشتيراني (لاسه ها لستروم، امريكا، 2001)

    اينجا چراغي روشن است (سيدرضا كريمي، ايران، 1381)

    بادبادك (الكسي مرادف، روسيه، 2002)

    بليت براي قدس (رشيد مشاراوي، هلند، فلستين، فرانسه، 2002)

    بولينگ براي كولو مباين (مايكل مور، امريكا، 2002)

    بي خوابي (كريستوفر نولان، امريكا،2002)

    بيا گريه نكنيم (مين بونگ ـ هون، كره جنوبي، 2001)

    بيشتر مارتا (ساندانتلبك، آلمان، 2001)

    پسر (ژان پي يرداردن، لوك داردن، فرانسه،2002)

    تا جايي كه پاهاي من توان رفتن خواهند داشت (هاردي مارتينس، آلمان،2002)

    حصار مانع خرگوش (فيليپ نويس، استراليا، 2002)

    خاموشي دريا (وحيد موساييان، ايران 1381)

    دخالت الهي (اليا سلمان، فرانسه، فلستين، مراكش، آلمان، 2002)

    رقص با سگ سفيد (تاكاشي تسوكينوكي، ژاپن،2002)

    رقص در غبار (اصغر فرهادي، ايران، 1381)

    علفزار آسماني (ماي ليسي، ساي فو، چين، 2002)

    مجوز عبور (برتران تاورينه، فرانسه، آلمان، اسپانيا، 2001)

    مرد بزرگ، عشق كوچك، هاجر (هندان ايپكچي، تركيه، يونان، مجارستان، 2001)

    مرد بدون گذشته (آلي كوريسماكي، فنلاند، فرانسه، آلمان، 2002)

    وداع هاي دشوار: پدرم (پني پاناموتو پولو، يونان، 2002)

    پينوكيو (روبرتو بنيني، ايتاليا، فرانسه، آلمان، 2002)

    دام مرگ (كاترين بيگلو، امريكا، انگلستان، آلمان، 2002)

    

    مسابقه سينماي ايران

    

    اينجا چراغي روشن است (سيدرضا ميركريمي)

    بهشت جاي ديگري است (عبدالرسول گلبن)

    خاموشي دريا (وحيد موساييان)

    دنيا (منوچهر مصيري)

    دوشيزه (محمد درمنش)

    ديوانه اي از قفس پريد (احمدرضا معتمدي)

    راي باز (مهدي نوربخش)

    رقض در غبار (اصغر فرهادي)

    روز كارنامه (مسعود كرامتي)

    زيستن (رضا سبحاني)

    شبهاي روشن (فرزاد مؤتمن)

    صنوبر (مجتبي راعي)

    صورتي (فريدون جيراني)

    عروس خوش قدم (كاظم راست گفتار)

    عشق فيلم (ابراهيم وحيدزاده)

    فرش باد (كمال تبريزي)

    كولي (علي شاه حاتمي)

    گاهي به آسمان نگاه كن (كمال تبريزي)

    نامه هاي باد (علي رضا اميني)

    نغمه (ابوالقاسم طالبي)

    نفس عميق (پرويز شهبازي)

    واكنش پنجم (تهمينه ميلاني)

    

    فيلمهاي ميهمان

    

    تهران ساعت 7 صبح (اميرشهاب رضويان)

    جوجه اردك من (امير فيضي)

    خورشيد مصر (بهروز يغماييان، شهرام خوارزمي)

    دخيل (داريوش ياري)

    رومشكان (ناصر غلامرضائي)

    زمانه (حميدرضا صلاحمند)

    ستاره هاي سربي (مهدي ودادي)

    علي و دني (وحيد نيكخواه)

    قطار كودكي (سيروس حسن پور)

    نبات داغ (محمدعلي آهنگر)

    نورا (محمود شوليزاده)

    

    مسابقه فيلمهاي اول

    

    بهشت چاي ديگري است (عبدالرسول گلبن)

    جوجه اردك من (امير فيضي)

    خورشيد مصر (بهروز يغمائيان، شهرام خوارزمي)

    دخيل (داريوش ياري)

    دوشيزه (محمد درمنش)

    راي باز (مهدي نوربخش)

    رقص در غبار(اصغر فرهادي)

    زمانه (حميدرضا صلاحمند)

    زيستن (رضا سبحاني)

    عروس خوش قدم (كاظم راست گفتار)

    علي و دني (وحيد نيكخواه)

    قطار كودكي (سيروس حسن پور)

    گاگومان (محمد رسول اف)

    نامه هاي باد (عليرضا اميني)

    نورا (محمود شوليزاده)

    اسير، انتظار،... (محمد احمدي)

    باز هم زندگي كنيد (سهند صمديان)

    جايي براي بازگشت (عليرضا رضائي)

    داريكاتور (وحيد اميرخاني)

    ديار فراموش شده (سوسن شمس)

    رمز مرز (زهرا صنم نو)

    سپيده مثل زغال (ناصر ناصرپور)

    ستاره هاي خاكستر (محمود حيدري)

    شاليزه (اعظم نجفيان)

    طلوع تاريك (ابراهيم شيباني)

    نيمكت (مرتضي علي عباس ميرزائي)

    ... و عشق (فرشيد نوابي)

    

    مسابقه فيلمهاي كوتاه سينماي بين الملل

    

    آپاراتچي (مايكل بيتس، استراليا، 2002)

    آخرين آرزو (خوس اوچوآ، ماريو ماندوخانو، مكزيك، 2002)

    آسمانهاي آبي (آن مري فلمينگ، كانادا، 2002)

    آسيب پذير (كيس فان اس، چين، 2001)

    آه، خداي من! (كريستوف وان رومپاي، بلژيك، 2001)

    انقلاب (مارتين زرت، اسپانيا، 2002)

    باران تابستاني (سباستيان پورشكه، آلم

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

اخبار مرتبط