,

داوران:

داريوش ارجمند      بخش مسابقه سينماي ايران

بابك بيات            بخش مسابقه سينماي ايران

پرويز پرستويي       بخش مسابقه سينماي ايران

كيومرث پوراحمد    بخش مسابقه سينماي ايران

نعمت حقيقي         بخش مسابقه سينماي ايران

داريوش خنجي       بخش مسابقه سينماي بين الملل

سيف اله داد          بخش مسابقه سينماي بين الملل

موريتس دوهادلن    بخش مسابقه سينماي بين الملل

خالد صديق           بخش مسابقه سينماي بين الملل

بنگت فورسلند       بخش مسابقه سينماي بين الملل

مجيد مجيدي        بخش مسابقه سينماي ايران

هارون يشايائي       بخش مسابقه سينماي ايران

دبير:

محمدمهدي عسگرپور         

 

مقررات جشنواره :

 

    سينماي ايران

 

    هدف جشنواره در اين بخش، عرضه و معرفي فيلم هاي ارزشمند يك سال فعاليت فيلمسازي و تشويق هنرمندان برگزيده سينماي ايران است. برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

 

    الف: مسابقه سينماي ايران

 

    تهيه كنندگان ايراني مي توانند براي شركت فيلم هاي بلندشان در اين بخش درخواست نمايند، به شرط آن كه تا بهمن 1380 در تهران و يا در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشند.

 

    يك گروه انتخاب كه اعضايش توسط مدير جشنواره تعيين مي شود، پس از بازبيني همه فيلم هاي شركت كننده، حداقل بيست فيلم را براي اين بخش انتخاب خواهد كرد.

    يك گروه داوري شامل حداقل پنج نفر كه رئيس و اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران توسط مدير جشنواره برگزيده خواهند شد فيلم هاي بخش مسابقه را داوري كرده، جوايز زير را اهدا مي نمايند:

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم

    سيمرغ بلورين، جايزه ويژه گروه داوران

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين موسيقي متن

    سيمرغ بلورين، براي بهترين تدوين

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگران نقش اول و دوم

    سيمرغ بلورين، براي بهترين صدابرداري يا صداگذاري (يا هر دو)

    سيمرغ بلورين، براي بهترين جلوه هاي ويژه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين چهره پردازي (گريم)

    سيمرغ بلورين، براي بهترين صحنه آرائي

    شخصيت هايي كه در تهيه يا توزيع فيلم هاي مسابقه سهمي داشته باشند نمي توانند درگروه داوري شركت كنند.

    نامزدهاي دريافت جايزه در هر رشته توسط گروه داوران حداكثر تا 48 ساعت قبل ازمراسم پاياني اعلام خواهند شد.

    هيچ جايزه اي در مسابقه نمي تواند بطور هم ارزش ميان دو يا چند اثر تقسيم شود.

    نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي گروه داوران شركت كند.

    

    ب: خارج از مسابقه

 

فيلم هاي اين بخش كه هم ارز فيلم هاي بخش مسابقه هستند، شامل آثاري مي شوند كه:

1ـ به لحاظ رعايت مقررات ـ از جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در گروه داروي ـ امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشد.

2ـ به جهت تكميل تعداد فيلم هاي مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه يابند.

3ـ سازنده فيلم خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

 

    به همه فيلم هايي كه به بخش مسابقه و يا خارج از مسابقه راه مي يابند گواهي شركت اهدا خواهد شد.

    

    ج: مرور آثار

 

    در اين دوره جشنواره به منظور ستايش از كوشش هاي ارزشمند هنرمندان برگزيده در بخش هايي تحت عناوين: آئينه هاي روبرو، براي تمام فصول و دورتر از قاب آثار برگزيده يك كارگردان، يك بازيگر و يك طراح صحنه و لباس مررو خواهد شد.

 

    سينماي بين المللي

 

    هدف از برپايي اين بخش، نمايش آثاري است كه امكان ارزيابي بهتر و بيشتر وضعيت و موقعيت سينماي ايران را در مقايسه با ساير كشورها فراهم آورد.

برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

 

    مسابقه بين المللي

 

    فيلم هاي اين بخش با هدف شناخت و ارزيابي آنگونه توانايي ها و ظرفيت هاي انسان كه موقعيت يگانه او را بين ساير مخلوقات مشخص مي سازد، برگزار مي شود.

 

    جشنواره فيلم هايي را براي اين بخش مي پذيرد كه:

    يكم: سال توليدشان پيش از 1999 نباشد.

    دوم: در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشند.

    سوم: پيش از فوريه 2003 در تهران نمايش داده نشده باشند.

    چهارم: به زبان انگليسي يا فرانسه و يا داراي زيرنويس به يكي از دو زبان ياد شده باشند.

     هر كشور مي تواند حداكثر دو فيلم بلند و كشور ايران حداكثر سه فيلم بلند را در بخش مسابقه شركت دهد.

    فيلم هاي شركت كننده را يك گروه انتخاب كه اعضايش را مدير جشنواره تعيين مي نمايد ملاحظه و گزينش مي نمايند.

    يك گروه داوري بين المللي شامل حداقل پنج نفر كه اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران برگزيده خواهند شد، فيلم هاي مسابقه را داوري كرده و جوايز زير را اهدا مي نمايند:

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم بلند

    سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگردان

    سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه

    سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر

    سيمرغ بلورين، ويژه گروه داوران

    گروه داوران علاوه بر جوايز بالا، مي توانند دو گواهي افتخار به مواردي كه در فهرست جوايز پيش بيني نشده، اهدا نمايند.

    هيچ جايزه اي در مسابقه نمي تواند به طور هم ازرش ميان دو يا چند اثر تقسيم شود.

    نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي گروه داوران شركت كند.

    

    ب: خارج از مسابقه

 

فيلم هاي اين بخش كه هم ارز فيلم هاي بخش مسابقه هستند شامل آثاري مي شوند كه:

1ـ به لحاظ مغايرت سال تهيه شان با مقررات يا تكميل تعداد فيلم هاي مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه يابند.

2ـ به لحاظ رعايت مقررات ـ از جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در هيأت داوري ـ امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشند.

3ـ سازنده فيلم خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

 

    به همه فيلم هايي كه به بخش مسابقه يا خارج از مسابقه راه مي يابند گواهي شركت اهدا خواهد شد.

    

    ج: جشنواره جشنواره ها

 

    فيلم هاي اين بخش از ميان فيلم هاي برگزيده اي كه در جشنواره هاي مختلف جهاني به نمايش درآمده اند، انتخاب خواهند شد.

 

    د: نمايش هاي ويژه

 

براي اين بخش سه گروه فيلم پيش بيني شده است:

 

    فيلم هايي كه به مناسبت رويدادهاي خاصي در سينما، برگزيده مي شوند.

    فيلم هاي كوتاه و بلند، اعم از داستاني و يا مستند كه به شناخت سينماي يك منطقه و يا سرزمين و روند تحولات فرهنگي و فني بپردازد.

    فيلم هاي باارزشي كه توليدشان پيش از 1999 بوده و يا توليدات جديدي كه در جشنواره اي شركت نداشته اند و به مسابقه نيز راه نيافته اند.

    

    ه: مرور آثار

    برنامه هاي بزرگداشت اين دوره جشنواره در بخش هايي تحت عناوين آئينه هاي روبرو، براي تمامي فصول و دورتر از قاب، فعاليت هاي ارزشمند يك كارگردان، يك بازيگر و يك طراح صحنه و لباس را مرور خواهد كرد.

    

    مقررات عمومي

    هر استوديو، سازمان، نهاد و شخص مي تواند هر تعداد فيلم بلند كه مايل باشد به جشنواره ارائه نمايد. فيلم ها مي توانند سياه و سفيد يا رنگي، 16 يا 35 ميليمتري باشند.

    نهادها، سازمان هاي دولتي و تهيه كنندگان بخش خصوصي كه مايلند فيلم هايشان را در قسمت هاي مختلف جشنواره شركت دهند بايد نكات زير را رعايت نمايند:

    الف ـ برگ هاي درخواست شركت در جشنواره را تكميل نموده و همراه عكس، پوستر، بروشور و غيره حداكثر تا 20 آذرماه 1380 به دفتر جشنواره تحويل نمايند.

    ب ـ نسخ اوليه فيلم ها بايد تا پانزدهم دي ماه 1380 به دفتر جشنواره تحويل گردد.

    تصميم درباره برنامه هاي جشنواره و همچنين تعيين تاريخ و ساعت نمايش فيلم ها با جشنواره خواهد بود.

    پس از تحويل كپي فيلم ها به دفتر جشنواره، امكان خارج كردن آنها از برنامه وجود ندارد.

    اخذ تصميم نهايي در باره هر نكته اي كه در مقررات حاضر پيش بيني نشده و يا ابهامات ناشي از مفاد آن، با مدير جشنواره است.

    درخواست شركت در جشنواره به منزله قبول كامل مقررات بالاست.

    نهادها و ارگان هايي كه در ارتباط با فعاليت هاي سينمايي و فرهنگي تمايل دارند جوايزي را به فيلم هاي شركت داده شده در بخش مسابقه اهدا نمايند، بايد موضوع را كتباً حداقل 45 روز پيش از آغاز جشنواره با ارائه آئين نامه و نوع جايزه اي كه قصد دارند به فيلم ها يا هنرمندان اهدا نمايند به اطلاع «مديريت جشنواره ها و مجامع سينمايي» رسانده و كسب موافقت نمايند.

 

يادداشت دبير جشنواره :

 

    از جشنواره فجر به عنوان جايگاه بررسي يكسال تلاش سينماي ايران توقع انتظارات زيادي وجود دارد. بدور از ارزيابي اين توقعات، شايد بتوان اين انتظارات رو به افزايش را به  حساب آبروي روزافزون سينماي ايران گذاشت.

    خدمتگزاري در مجموعه اي با 20 سال تجربه عليرغم مخاطرات، شيريني خاص خود را دارد. در اين فرصت به تمام سينماگران ايراني و مديران قبلي جشنواره عرض ادب مي كنم بهرحال آنچه امروز به دست آورده ايم نتيجه تلاش در دوره هاي گذشته جشنواره است. هر دوره ي جشنواره، رنگ و بوي خود را دارد، امسال در ميان فيلم ها به ويژه بخش مسابقه تنوع و كيفيت قابل قبولي مشاهده مي شود. اميدوارم تأثيرات مثبت آن را در جريان توليد و نمايش فيلم هاي سال آينده شاهد باشيم. چرا كه تنوع آثار، همواره ضامن رشد و شكوه سينماي پس از انقلاب اسلامي بوده است.

                                                               محمدمهدي عسگرپور

                                                                   دبير جشنواره

 

 

بيانيه هيأت داوران :

 

بيانيه هيأت داوران مسابقه سينماي ايران:

    سلام و سپاس نصار همه ي اهل سينما، اهل خانواده ي كوچك سينما كه در خانه هاي نقلي شان جهاني مي سازند براي جهانيان، جهاني... جهان هايي سرشار از شيدايي و شور، لبريز از اميد و نور، همنوا و همصدا با همين نزديكي ها، و هم با آن دورهاي دور.

سلام و سپاس نثار اهالي پوست كلفت سينما كه تاب مي آورند همه ي كژتابي ها را و محك طاقت اند در كوره ي كارگه خميده كمران و خم به ابرو نمي آورند آن جا كه خميده اند و از جان مايه مي گذارند، تا پر كنند جاي خالي كم داشت ها و نداشته ها را بي چشم داشتي به پاداشي.

    سلام و سپاس نثار اهالي سينما كه شيفتگان را فرا خوندند به ضيافت هاي پرشور و شاد، به ضيافت هاي پرسوز و گداز، به ضيافت هاي پر رمز و راز و به ضيافت هاي دردمندانه ي غمخوارانه ي عاشقانه. و تعالي بخشيدند چشم و گوش را، احساس و هوش را، فكر و روح را. دست مريزاد، خسته نباشيد، دمتان گرم و سرتان سلامت. دست مريزاد كه كارتان را جدي گرفتيد، رنج كشيديد و با همه ي تاب و توان سنگ تمام گذاشته بوديد، هر يك به فرا خور تاب و توان خود. ما هم كارتان را جدي گرفتيم. جدي جدي. ما كه مي گويم، هفت نفر بودم. ما هفت نفر مي بايست از ميان بيست و يك اثر و از ميان سيصد و پانزده جايزه گيرنده ي بالقوه، فقط بيست نفر را بر مي گزيديم. ما هفت نفر بوديم، همدل و همراه و همسو در دلبستگي به تعالي سينماي ملي، ولي با دلي در درون خود، جدا از آن ديگري، با نگرش ها و بينش ها و سليقه هاي خود، خاص خود.

    ما هفت نفر بوديم، جمعي يگانه و هم بيگانه. ندرتاً به اتفاق آرا. غالباً سه به چهار، گاه دو به پنج و حتي يك به شش. اما، اما مهم نيست كه چند به چند. ما هفت نفر مسئول انتخاب هاي خود هستيم، همه. اما، اماي ديگر اين كه رأي ما هفت نفر نه وحي منزل است، نه «همينه كه هست» اين رأي ما هفت نفر است، هر هفت نفر ديگري مي توانستند آراء ديگري. ديگر تري داشته باشند. اين رأي ما هفت نفر است، دلخوشي و دعاي برندگان به دلخواري و غرولند نابرندگان در!

مخلص همه ي شما هستيم، مخلص برندگان و نابرندگان، گردن مان از مو باريك تر.

                                                                                                                                                                    والسلام

 

 

 

اهداف :

 

هدف جشنواره در اين بخش، عرضه و معرفي فيلم هاي ارزشمند يك سال فعاليت فيلمسازي و تشويق هنرمندان برگزيده سينماي ايران است.

 

 

توضيحات :

 

    در بخش « آينه هاي روبرو » در اين دوره از جشنواره آقايان كيانوش عياري، كلود شاورل و اليا كازان شركت داشتند.

 

    در بخش « براي تمامي فصول » آقايان آلن دلون و پرويز پرستويي و خانم ها گلچهره سجاديه و سيدني پوايته شركت داشتند.

    در بخش « دورتر از قاب » آقايان اير اثباتي، ايرج رامين فر، محسن شاه ابراهيمي، حسن فارسي، مجيد ميرفخرايي و عبدالحميد قديريان و خانم ملك جهان خزايي در سينماي ايران و هنري بامستد ( آمريكا )، آان استراسكي ( لهستان )، كن دام ( انگلستان )، ريچارد دسيل برت ( آمريكا )، دانته فرتي ( ايتاليا )، دين ريس ( آمريكا )، استوارت گرگ ( انگليس )

 

ليست فيلمهايي که در جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيستم(۱۳۸۰) شرکت داشته اند.

 

فيلم       کارگردان

آرزوهاي زمين (1380)        وحيد موسائيان

ارتفاع پست (1380)           ابراهيم حاتمي كيا

امتحان (1380)    ناصر رفايي

ايستگاه متروك (1380)      عليرضا رئيسيان

بماني (1380)      داريوش مهرجويي

پرنده باز كوچك (1380)     رهبر قنبري

تيك (1380)       اسماعيل فلاح پور

خانه اي روي آب (1380)    بهمن فرمان آرا

خواب سفيد (1380)          حميد جبلي

رأي مخفي (1380)            بابك پيامي

راه بهشت (1380)             محمود بهرازنيا

سفر به فردا (1380)           محمدحسين حقيقي

شام آخر (1380)   فريدون جيراني

عيسي مي آيد (1380)       علي ژكان

قارچ سمي (1380)            رسول ملاقلي پور

كاغذ بي خط (1380)         ناصر تقوايي

مرباي شيرين (1380)        مرضيه برومند

مزاحم (1380)     سيروس الوند

من ترانه پانزده سال دارم (1380)       رسول صدرعاملي

نامه هاي باد (1380)          عليرضا اميني

نان و عشق و موتور 1000 (1380)     ابوالحسن داوودي

نگين (1380)      اصغر هاشمي

سفر سرخ (1379)             حميد فرخ نژاد

سفره ايراني (1379)           كيانوش عياري

 

کشورهاي شرکت کننده در جشنواره

 بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيستم(۱۳۸۰)

ايران  

 

بخشهای جشنواره  بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيستم(۱۳۸۰)

 

تعداد کل بخش ها : ۴

بخش جشنواره جشنواره ها ۱ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  رأي مخفي (۱۳۸۰)            بابك پيامي

بخش خارج از مسابقه سينماي ايران ۲ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  راه بهشت (۱۳۸۰)             محمود بهرازنيا

  سفره ايراني (۱۳۷۹)           كيانوش عياري

بخش مسابقه بين الملل ۳ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  ارتفاع پست (۱۳۸۰)           ابراهيم حاتمي كيا

  خانه اي روي آب (۱۳۸۰)   بهمن فرمان آرا

  قارچ سمي (۱۳۸۰)            رسول ملاقلي پور

بخش مسابقه سينماي ايران ۲۱ فيلم

 نام فيلم  کارگردان

  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)        وحيد موسائيان

  ارتفاع پست (۱۳۸۰)           ابراهيم حاتمي كيا

  امتحان (۱۳۸۰)   ناصر رفايي

  ايستگاه متروك (۱۳۸۰)      عليرضا رئيسيان

  بماني (۱۳۸۰)      داريوش مهرجويي

  پرنده باز كوچك (۱۳۸۰)     رهبر قنبري

  تيك (۱۳۸۰)       اسماعيل فلاح پور

  خانه اي روي آب (۱۳۸۰)   بهمن فرمان آرا

  خواب سفيد (۱۳۸۰)          حميد جبلي

  سفر به فردا (۱۳۸۰)           محمدحسين حقيقي

  شام آخر (۱۳۸۰)               فريدون جيراني

  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)       علي ژكان

  قارچ سمي (۱۳۸۰)            رسول ملاقلي پور

  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)         ناصر تقوايي

  مرباي شيرين (۱۳۸۰)        مرضيه برومند

  مزاحم (۱۳۸۰)     سيروس الوند

  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)       رسول صدرعاملي

  نامه هاي باد (۱۳۸۰)          عليرضا اميني

  نان و عشق و موتور ۱۰۰۰ (۱۳۸۰)     ابوالحسن داوودي

  نگين (۱۳۸۰)      اصغر هاشمي

  سفر سرخ (۱۳۷۹)             حميد فرخ نژاد

 

 

 موضوعات جوايز   بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيستم(۱۳۸۰)

 

۱ - بهترين تدوين

             

             برنده :

           

              قارچ سمي (1380)          ...          بهرام دهقان

 

۲ - بهترين جلوه هاي ويژه

             

             برنده :

           

              قارچ سمي (1380)          ...          محمدرضا شرف الدين

 

۳ - بهترين چهره پردازي

             

             برنده :

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          علي عابديني

 

۴ - بهترين صدابرداري

             

             برنده :

           

              امتحان (1380) ...          يداله نجفي

           

              امتحان (1380) ...          ناصر شكوهي نيا

 

۵ - بهترين صداگذاري

             

             برنده :

           

              سفر به فردا (1380)         ...          محمدرضا دلپاك

 

۶ - بهترين طراحي صحنه

             

             برنده :

           

              خانه اي روي آب (1380) ...          ژيلا مهرجويي

 

۷ - بهترين فيلم

             

             برنده :

           

              ارتفاع پست (1380)         ...          منوچهر محمدي

           

              خانه اي روي آب (1380) ...          بهمن فرمان آرا

 

۸ - بهترين فيلمبرداري

             

             برنده :

           

              ايستگاه متروك (1380)    ...          محمد آلادپوش

             

              نامزد :

           

              مزاحم (1380)   ...          علي الهياري

 

۹ - بهترين فيلمنامه

             

             برنده :

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          كامبوزيا پرتوي

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          رسول صدرعاملي

 

۱۰ - بهترين كارگرداني

             

             برنده :

           

              امتحان (1380) ...          ناصر رفايي

           

              كاغذ بي خط (1380)       ...          ناصر تقوايي

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          رسول صدرعاملي

 

۱۱ - بهترين موسيقي متن

             

             برنده :

           

              قارچ سمي (1380)          ...          ناصر چشم آذر

             

              نامزد :

           

              آرزوهاي زمين (1380)      ...          فريدون شهبازيان

 

۱۲ - فيلم

             

              شركت كننده :

           

              ارتفاع پست (1380)

           

              بماني (1380)

           

              پرنده باز كوچك (1380)

           

              تيك (1380)

           

              رأي مخفي (1380)

           

              راه بهشت (1380)

           

              شام آخر (1380)

           

              عيسي مي آيد (1380)

           

              قارچ سمي (1380)

           

              مرباي شيرين (1380)

           

              نامه هاي باد (1380)

           

              نان و عشق و موتور 1000 (1380)

           

              نگين (1380)

           

              سفر سرخ (1379)

           

              سفره ايراني (1379)

 

۱۳ - نقش اول زن

             

             برنده :

           

              ارتفاع پست (1380)         ...          گوهر خيرانديش

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          ترانه عليدوستي

 

۱۴ - نقش اول مرد

             

             برنده :

           

              خانه اي روي آب (1380) ...          رضا كيانيان

           

              خواب سفيد (1380)        ...          حميد جبلي

 

۱۵ - نقش دوم زن

             

             برنده :

           

              خانه اي روي آب (1380) ...          بهناز جعفري

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          مهتاب نصيرپور

 

۱۶ - نقش دوم مرد

             

             برنده :

           

              آرزوهاي زمين (1380)      ...          حسين شيدايي

           

              خانه اي روي آب (1380) ...          عزت اله انتظامي

 

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

اخبار مرتبط