اخبار

یازدهمین روز جشنواره پایان کاخ مردمی و رسانهها
35

یازدهمین روز جشنواره| پایان کاخ مردمی و رسانه‌ها

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 05:11
ادامه مطلب
ایوبی جشنواره امسال بهترین جشنواره 15 سال اخیر است
35

ایوبی: جشنواره امسال، بهترین جشنواره 15 سال اخیر است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 05:11
ادامه مطلب
محمد حیدری حواشی فجر جزو متن آن شده است
35

محمد حیدری: حواشی فجر جزو متن آن شده است!

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 04:11
ادامه مطلب
نشست بنبست وثوق در برج میلاد فیلمنامهای خاص با فضایی سرد
35

نشست «بن‌بست وثوق» در برج میلاد | فیلمنامه‌ای خاص با فضایی سرد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 04:11
ادامه مطلب
تشکر مسعود نجفی از اهالی رسانه
35

تشکر «مسعود نجفی» از اهالی رسانه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 09:11
ادامه مطلب
نشست رهایی از بهشت در برج میلاد ترکیبی از تکنیک دو بعدی و سه بعدی
35

نشست «رهایی از بهشت» در برج میلاد | ترکیبی از تکنیک دو بعدی و سه بعدی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 06:11
ادامه مطلب
جشنواره در استانها غلبه صفهای مردمی بر سرما
35

جشنواره در استان‌ها | غلبه صف‌های مردمی بر سرما

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 08:11
ادامه مطلب
آنچه میخواهید از دکور اختتامیه بدانید
35

آنچه می‌خواهید از دکور اختتامیه بدانید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
آرای مردمی روز دهم اعلام شد
35

آرای مردمی روز دهم اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 14:11
ادامه مطلب
بیانیه هیات داوران سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
35

بیانیه هیات داوران سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 14:11
ادامه مطلب
اهالی رسانه از نظم کاخرسانهها میگویند 2
35

اهالی رسانه از نظم کاخ‌رسانه‌ها می‌گویند (2)

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
احسان کرمی مجری اختتامیه پایان سریع و 90 دقیقهای فجر35
35

احسان کرمی مجری اختتامیه | پایان سریع و 90 دقیقه‌ای فجر35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب