اخبار

كتاب قاب عكس سی و پنجم رونمایی شد

كتاب قاب عكس سی و پنجم رونمایی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 08:11
ادامه مطلب
ماجرای نیمروز در پنج سالن آزادی به سانس فوقالعاده رسید

«ماجرای نیمروز» در پنج سالن آزادی به سانس فوق‌العاده رسید!

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 10:11
ادامه مطلب
یازدهمین روز جشنواره پایان کاخ مردمی و رسانهها

یازدهمین روز جشنواره| پایان کاخ مردمی و رسانه‌ها

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 10:11
ادامه مطلب
ایوبی جشنواره امسال بهترین جشنواره 15 سال اخیر است

ایوبی: جشنواره امسال، بهترین جشنواره 15 سال اخیر است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 10:11
ادامه مطلب
محمد حیدری حواشي فجر جزو متن آن شده است

محمد حیدری: حواشي فجر جزو متن آن شده است!

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 09:11
ادامه مطلب
نشست بنبست وثوق در برج میلاد فيلمنامهای خاص با فضایی سرد

نشست «بن‌بست وثوق» در برج میلاد | فيلمنامه‌ای خاص با فضایی سرد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 09:11
ادامه مطلب
تشکر مسعود نجفی از اهالی رسانه

تشکر «مسعود نجفی» از اهالی رسانه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 14:11
ادامه مطلب
نشست رهایی از بهشت در برج میلاد ترکیبی از تکنیک دو بعدی و سه بعدی

نشست «رهایی از بهشت» در برج میلاد | ترکیبی از تکنیک دو بعدی و سه بعدی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 11:11
ادامه مطلب
جشنواره در استانها غلبه صفهای مردمی بر سرما

جشنواره در استان‌ها | غلبه صف‌های مردمی بر سرما

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 13:11
ادامه مطلب
آنچه میخواهید از دکور اختتامیه بدانید

آنچه می‌خواهید از دکور اختتامیه بدانید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
آرای مردمی روز دهم اعلام شد

آرای مردمی روز دهم اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
بیانیه هیات داوران سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

بیانیه هیات داوران سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب