دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
23:16 | | فجر 39

المیرا دهقانی: آدم‌های فیلم «سیاه‌باز» گره‌های حل نشده‌ای دارند

المیرا دهقانی: آدم‌های فیلم «سیاه‌باز» گره‌های حل نشده‌ای دارند.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.