دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
20:47 | | فجر 39

شهرام ابراهیمی: «خانه ماهرخ» از مسائل اجتماعی آغاز می‌شود و بعد جامعه سینما را دربرمی‌گیرد

شهرام ابراهیمی: «خانه ماهرخ» از مسائل اجتماعی آغاز می‌شود و بعد جامعه سینما را دربرمی‌گیرد.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.